A BKV Vasúti Járműjavító Kft. tanműhelyének HÁZIRENDJE

I.  A Házirend célja, bevezetés

A Házirend célja, hogy - a kerettantervi előírások megvalósításának szem előtt tartásával – az oktatás zavartalanságának biztosítása érdekében meghatározza a BKV Zrt.-vel fennálló tanulmányi szerződés alapján a BKV Vasúti Járműjavító Kft. (a továbbiakban: BKV VJSZ) szervezésében duális szakképzés keretében szakmai gyakorlatot folytató tanulók foglalkoztatására vonatkozó részletes szabályokat.

A tanulók iskolai életük jelentős hányadát a Tanműhely által szervezett képzésben a BKV VJSZ  területén töltik társaik és oktatóik körében. A közösség zavartalan és biztonságos élete csak úgy biztosítható, ha mindenki betartja az együttélés írott és íratlan szabályait, felelősséget érez társai iránt, tisztában van jogaival, ismeri és teljesíti a kötelességét.

II.  Jogi háttér

-          a szakképzésről szóló 2011. CLXXXVII. törvény
-          az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről szóló 150/2012. évi (VII.6.) Korm. rendelet
-          a szakképzési kerettantervekről szóló 30/2016 (VIII.31.) NGM rendelet
-          a nemzeti fejlesztési miniszter ágazatába tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 35/2016. (VIII. 31.) NFM rendelet
-          a szakképzés megkezdésének és folytatásának feltételeiről, valamint a térségi integrált szakképző központ tanácsadó testületéről szóló 8/2006 (III.23.) OM rendelet
-          BKV Zrt. OTVSZ

III.  A Házirend területi és személyi hatálya

A Házirend területi hatálya a BKV VJSZ telephelyének teljes területére kiterjed.

A Házirend személyi hatálya alá tartozik:

 • a tanuló: a BKV Zrt.-vel kötött tanulmányi szerződés, vagy együttműködési megállapodás alapján a BKV VJSZ Tanműhely szervezésében gyakorlati foglalkozást teljesítő diák
  az oktató: a BKV VJSZ gyakorlati oktatási tevékenységgel megbízott dolgozója
  a megbízott oktató: a BKV VJSZ dolgozója, aki a duális képzésben a BKV Zrt. Oktatási Osztálytól kapott megbízás alapján az adott szakmában, az üzemi körülmények között oktatja a tanulót
  a tanműhelyvezető: a BKV VJSZ Szakmunkásképző csoportjának vezetője, aki felel a BKV VJSZ telephelyén zajló oktatási tevékenységgel kapcsolatos feladatokért
  az adminisztrátor: a BKV VJSZ gyakorlati oktatásának lebonyolítását elősegítő tevékenységgel, valamint az adminisztráció előkészítésével megbízott dolgozója

IV.  Jogok és kötelezettségek

1.      A tanuló jogai és kötelezettségei

A tanuló saját jogai és kötelezettségei teljesítése során kizárólag mások jogainak sérelme nélkül járhat el.

    a)      A tanuló jogai:

-  a számára előírt gyakorlati képzésen részt venni amennyiben részvétele mások egészségét, testi épségét nem veszélyezteti és a munkára - külön jogszabályokban meghatározottak szerint - alkalmasnak bizonyult,
-   a tanulót a gyakorlati képzés során csak olyan munkára lehet alkalmazni, amely testi alkatára, fejlettségére, egészségi állapotára tekintettel rá hátrányos következményekkel nem járhat, a fiatalkorú egészséges fejlődését károsan nem befolyásolja,
-   a biztonságos munkavégzés érdekében előírt kollektív és egyéni munkavédelmi eszközöket megkapni,
-   emberi méltóságát és jogait oktatói és tanulótársai tiszteletben tartsák,
-   a tanulónak joga van a BKV VJSZ telephelyén bekövetkező sérülés, rosszullét esetén orvosi ellátás biztosításához,
-  a IX. fejezetben rögzítettek szerint az oktatók munkájáról véleményét kifejteni, gyakorlati képzésével, személyes ügyeivel kapcsolatban észrevételt tenni, problémáit jelezni és a személyét vagy tanulmányait érintő kérdésekben tájékoztatást kérni,
-   a tanuló a tanterven kívüli, a képzési célt szolgáló feladatokon túli egyéb munkavégzésre nem vehető igénybe, munkával nem büntethető,
-   a tanulót megalázó büntetésnek, vagy bánásmódnak nem lehet alávetni.
-   A tanulót nem érheti hátrány meggyőződése, véleménye miatt.
-   A BKV VJSZ-nek a tanuló adatait biztonságos körülmények között kell kezelnie.

      b)     A tanuló kötelességei:

-   A gyakorlati foglalkozás céljából a BKV VJSZ telephelyén az előírt időben, a gyakorlati képzésen való részvételre képes állapotban (józan állapotban, tudatmódosító szer mentesen, kipihent állapotban) megjelenni,
-   a gyakorlati foglalkozás időtartama alatt a BKV VJSZ telephelyén kizárólag a gyakorlati képzésen való részvételre képes állapotban tartózkodni azzal, hogy a gyakorlati képzésen való részvételre képes állapot ellenőrzésére a BKV VJSZ a nála irányadó szabályok szerint jogosult,
-   képességeinek megfelelően aktívan részt venni a kötelező és választott foglalkozásokon,
-   a rá kiosztott gyakorlati feladatokat személyesen, a tőle elvárható szakértelemmel és gondossággal, a vonatkozó szabályok, előírások, utasítások és szokások szerint végezni,
-   tanulmányi kötelezettségének rendszeres munkával és fegyelmezett magatartással eleget tenni,
-   a szakmai gyakorlati, valamint a biztonságos munkavégzéshez szükséges ismereteket elsajátítani,
-   a munkavégzés során a technológiai, környezetvédelmi utasításokat, valamint az egészségügyi és munkavédelmi előírásokat szigorúan betartani,
-   A BKV VJSZ telephelyének rendjét, tisztaságát megtartani. A gyakorlati órák végeztével a tanulók kötelesek a rendet visszaállítani, a gépeket letakarítani, a padokból a szemetet kidobni, a székeket felrakni, felsöpörni, és a szemetest kiüríteni. Ezt az oktató minden esetben ellenőrzi, a diákok a helységeket csak ez után hagyhatják el.
-   A saját és tanulótársai testi épségét, egészségét veszélyeztető magatartástól tartózkodni,
-   az oktatás során használt eszközöket az azokra vonatkozó előírásoknak és a rendeltetési céljuknak megfelelően kezelni,
-   saját szerszámait rendben tartani, a gyakorlati oktatási hely berendezéseit, felszerelési tárgyait a szükségtelen rongálódástól megóvni,
-   a BKV VJSZ berendezési tárgyaiban általa szándékosan okozott kárt köteles megtéríteni (a Ptk. szabályai szerint),
-   oktatóival és tanulótársaival együttműködni, feléjük tiszteletet, megbecsülést és az adott szakma gyakorlásához szükséges bizalomnak megfelelő, kulturált magatartást tanúsítani,
-   a szakmai gyakorlat során felmerülő feladatait, tevékenységét úgy végezni, valamint általában olyan magatartást tanúsítani, hogy ez más egészségét és testi épségét ne veszélyeztesse, munkáját ne zavarja, anyagi károsodását vagy helytelen megítélését ne idézze elő.
-   Nem tanúsíthat olyan magatartást, amellyel a BKV VJSZ jogos gazdasági érdekeit sértheti vagy veszélyeztetheti.
-   Amennyiben balesetet, sérülést, vagy azok bekövetkezésének veszélyét észleli, azt a XI. fejezetben foglaltak szerint haladéktalanul jelenteni az oktatójának.
-   A BKV VJSZ telephelyén talált tárgyakat köteles haladéktalanul leadni az oktatójának.
-   A BKV VJSZ telephelyére kizárólag a gyakorlati foglalkozásokhoz feltétlenül szükséges tárgyakat hozhatja be.
-   Lopás vagy rongálás tényét köteles jelezni az oktatójának.
-   Névtábláját (amelynek színe megegyezik a VJSZ Kft üzemeinek munkaruha színjelölésével – Járműjavító: zöld, Fődarabjavító: kék, TMK: piros, Raktár: szürke, Tanműhely: fehér - feltüntetésre kerül a tanuló neve – a 18. életévüket betöltött diákok esetében piros színnel, a 18 év alattiak esetében fekete színnel, - szakmája, iskolája, évfolyama, a munkavégzés helye, és a gyakorlati oktatóinak neve) jól látható helyen köteles hordani.
-   A tanulóknak be kell tartani a BKV VJSZ telephelyén található egyes helyiségek (étkező, öltöző, fürdő stb.) vonatkozó előírásokat, rendszabályokat.
-   A tanuló a gyakorlati oktatás során köteles munkanaplót vezetni, azt a gyakorlati képzésre magával hozni, és abban minden alkalommal az elvégzett feladatokat lejegyezni.

2.      Az oktató (megbízott oktató) jogai és kötelezettségei:

-          a tanuló munkájának irányítása és értékelése,
-          alkalmazza a taneszközöket, a vonatkozó előírások alapján meghatározza a tananyag felépítését, a követelményrendszert, és megválasztja az oktatási módszereket
-          a tanuló szakmai fejlődését figyelemmel kísérni,
-          a tanuló kérdéseire és kéréseire érdemben választ adni,
-          tárgyilagosan és sokoldalúan oktatni,
-          a tanulót az érvényes előírásoknak megfelelően a vizsgákra felkészíteni,
-          a tanuló jogait és emberi méltóságát tiszteletben tartani,
-          a tanuló értékelését elvégezni (megbízott oktató esetén azt az oktatónak átadni),
-          az oktatónak az iskolák felé a szükséges adatszolgáltatást biztosítani (az igazolásokat megőrizni)
-          A szükséges adminisztrációt elvégezni, vagy annak elvégzését ellenőrizni (jelenléti ív, munkanapló, napi jelentés stb.)

3.      A tanműhelyvezető jogai és kötelezettségei:

-          az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos oktatás feltételeinek megteremtése, zavartalanságnak biztosítása, a zavarok elhárításához szükséges intézkedések megtétele/kezdeményezése,
-          az oktatási tevékenység koordinálása, szakmai ellenőrzése,
-          az oktatási tevékenység résztvevőinek rendszeres ellenőrzése
-          az iskolákkal való kapcsolattartás,
-          az oktatáshoz kapcsolódóan a BKV érintett szakterületeinek meghatározott vezetőivel és szereplőivel való kapcsolattartás,
-          az iskolák felé – a szükséges adatszolgáltatáson kívül – rendszeres értékelés készítése és megküldése
-          a tanulók értékelésének megváltoztatása,
-          a tanulók magatartásának és munkavégzésének ellenőrzése,
-          a tanulókkal szemben az iskoláknál fegyelmi eljárás kezdeményezése a BKV VJSZ telephelyén elkövetett szabályszegések okán,
-          a tanulók munkavédelmi oktatásának ellenőrzése,
-          a tanulók munkavédelmi szabályoknak megfelelő munkavégzésének ellenőrzése,
-          a tanulók orvosi alkalmasságáról szóló igazolás beszerzése, ellenőrzése,
-          az üzemvezetők részére minden hónap elején a várható tanulólétszám jelzése.

4.      Az adminisztrátor jogai és kötelességei:

-          a tanulókkal kapcsolatos adminisztrációs feladatok elvégzése (szerződéskötés, jelenléti ívek elkészítése, kiosztása, értékelő lapok elkészítése és kiosztása)
-          kapcsolattartás a megbízott oktatókkal
-          kapcsolattartás a külsős gyakorlati helyekkel
-          kapcsolattartás a BKV Zrt. Oktatási Osztályával
-          kapcsolattartás az iskolákkal
-          az oktatók adminisztratív feladatainak segítése

V.  A szakmai gyakorlati foglalkozás alapvető feladatai:

-          mindazon ismeretek, jártasságok, készségek fejlesztése, amelyeket az adott szakma kerettanterve tartalmaz,
-          a munkavégzéshez szükséges munkavédelmi, baleset megelőzési, tűzvédelmi, környezetvédelmi, és egészség-megőrzési előírások megismerése és alkalmazása,
-          korszerű szakmai műveltség nyújtása, majdani munkavállalás hatékony előkészítése, vállalkozásra történő felkészítés,
-          a tanműhelyben egyrészt alapfeladatokat ellátó alapképzés. másrészt teljes körű duális képzés biztosítása, az üzemek bevonásával, és a külső telephelyeken történő munkavégzési lehetőség biztosításával.

VI.  A gyakorlati foglalkozások rendje

1.      A Tanműhelyre és egyéb helységekre vonatkozó előírások:

-          A Tanműhely minden nap 6.00-15.20 között van nyitva. A Tanműhely kulcsa minden esetben a portán kerül felvételre, és ott kerül leadásra a megfelelő dokumentumok használatával. A Tanműhely kulcsának felvételére a Tanműhelyvezető, az oktatók és a tanműhelyi adminisztrátor jogosult.
-         Az öltöző egész nap nyitva van, oda kizárólag a saját mágneskártyával lehet bejutni, amit a rendszer dokumentál. A kártyahasználat szabályosságát a biztonsági szolgálat ellenőrzi. A tanulók kizárólag a részükre kijelölt öltözőben öltözhetnek át munkavégzés előtt, illetve után. Az öltözőben biztosított számukra a tisztálkodási lehetőség. Az öltözőben minden diák saját öltözőszekrényt kap, melyhez 2 kulcs van. Egy kulcsot kap a tanuló, a másik kulcs pedig tartalék, mely az oktatói irodában van elzárva. Amennyiben a tanuló a saját kulcsát nem tudja használni, úgy az oktatói irodából köteles a tartalék kulcsot elkérni, majd utána azt oda visszaadni. A tanuló a szekrényen kizárólag a részére biztosított lakatot használhatja, saját lakat használata tilos. (Ellenőrzés esetén minden idegen lakat levágásra kerül.) A lakatkulcs harmadik fél részére nem kiadható.
-          Az étkezőt a munkakezdet előtt (6.30-7.00), illetve után (13.15-13.30), valamint a reggeli idejére (9.00-9.30) az oktatók nyitják ki, illetve zárják be.
-          A kabineteket minden esetben az ott dolgozó oktató nyitja és zárja.

 Az oktatók kötelesek a helységeket a zárás előtt minden alkalommal ellenőrizni. (Rend, tisztaság, munkavédelem)

2.      A tanulók napirendje:

 • A munkaidő alapvetően egységesen 7 óra, azaz 6.30 – 13.30 óráig tart. Abban az esetben, ha ezt az iskola (a kerettanterv szerint) máshogy nem határozza meg. Ezt a Tanműhelyvezető felé írásban jeleznie kell. 18 év fölötti tanuló esetében engedélyezhető a napi 8 órás munkavégzés is.
 • A tanuló számára egyszeri 30 perces étkezési időt biztosítani kell. Ez 9.00 – 9.30 között kerül meghatározásra. Ettől eltérni csak kivételes esetben lehet, ha a létszám azt indokolja. Ekkor reggeli időt 2 részletben kell meghatározni: az üzemben dolgozó tanulók a 9.00-9.30 közötti időpontban, a tanműhelyben lévő tanulók pedig 9.30 – 10.00 között étkezhetnek. Az étkezésre kijelölt hely a Tanműhely étkezője, az üzem területén vagy a munkaterületen, kabinetekben étkezni szigorúan tilos! Ezt az oktatók és megbízott oktatók ellenőrzik. Ebédidő nincs.

a)      Tanműhelyben dolgozó tanulók napirendje:

6:30     Munkaidő kezdete, gyülekező a tanműhelyi étkezőben (átöltözve, munkavégzésre képes állapotban)
6:45     Elméleti bevezető foglalkozás a kabinetekben (elméleti alapozás, a napi elvégzendő feladat átbeszélése, munkavédelmi kérdések)
7:30     Gyakorlati munka kezdete
9:00     Reggeli étkezési idő (kijelölt hely: tanműhelyi étkező)
9:30     Gyakorlati munka folytatása
12:30   Értékelő, befejező foglalkozás kitöltése, munkanapló
13:00   Takarítás (munkaterület, közös terület, dohányzó, étkező)
13:15   Gyülekező a tanműhelyi étkezőben
13:30   Tanulók elengedése az öltözőbe

b)     Üzemben dolgozó tanulók napirendje:

6:30     Munkaidő kezdete, gyülekező a tanműhelyi étkezőben (átöltözve, munkavégzésre képes állapotban)
6:45     Az üzemben dolgozó tanulók munkára való képességének ellenőrzése (oktató)
6:50     Jelentkezés az üzemben a megbízott oktatónál, a napi elvégzendő feladat átbeszélése, munkavédelmi kérdések
7:00     Gyakorlati munka kezdete
9:00     Reggeli étkezési idő (kijelölt hely: tanműhelyi étkező)
9:30     Gyakorlati munka folytatása
13:00   Takarítás (munkaterület)
13:15   Gyülekező a tanműhelyi étkezőben
13:30   Tanulók elengedése az öltözőbe

3.      A gyakorlati foglalkozások rendje:

-   A tanév a tanulók számra a tanév rendjéről szóló miniszteri rendeletben foglaltak szerint kezdődik és ér véget,
-   A gyakorlati napokat az órarend összeállításakor az iskola határozza meg, erről értesíti a BKV VJSZ Tanműhelyt,
-   A tanulók a csoportbeosztásuktól függően dolgozhatnak:

 • a Tanműhely épületében az oktatók irányítása alatt
 • az Üzem területén a megbízott oktatók irányítása alatt
 • külső telephelyen a megbízott oktatók irányítása alatt

-  A tanulók elosztásáért a tanműhelyvezető felelős, aki ezt egyezteti a BKV Zrt. Oktatási Osztályával, valamint a diák oktatójával, amit utána egyeztet az üzemvezetőkkel, vagy a külsős területek vezetőivel.
-   A tanulók a gyakorlati oktatóhelyükön csak oktatói felügyelettel dolgozhatnak.
-   A tanulók gépeket vagy berendezéseket kizárólag az oktatók jelenlétében használhatnak, azokat csak az ő utasításukra kapcsolhatják be.
-   A tanulók és az oktatók az anyagokkal takarékosan, kellő gondossággal kötelesek gazdálkodni.
-   A dohányzás a BKV VJSZ telephelyén alapvetően szigorúan TILOS. Dohányozni kizárólag a 18. életévüket betöltött tanulók dohányozhatnak az alábbiak szerint:

 • a tanulók dohányzására kijelölt hely: Tanműhely bejáratával szemben található kijelölt dohányzó helyen
 • dohányzási idő: kizárólag 8.00-8.10, 10.00-10.10, 12.00-12.10
 • a dohányzó hely rendjének és a tisztaságának megtartása, valamint a nap végén a dohányzó takarítása, hamutartók kiürítése az azt használó tanulók számára kötelező

-   A gyakorlati oktatási helyen, munkahelyen tilos a játék, az önbíráskodás, antiszemita, rasszista megnyilvánulás, és minden olyan tevékenység, amelyek a tanulók testi épségét, vagy a biztonságos munkavégzés feltételeit veszélyeztetik.
-   A képzési helyről, munkahelyről tilos kivinni minden olyan tárgyat, eszközt, vagy anyagot, ami a BKV VJSZ tulajdonát képezi. Amennyiben valaki egy általa készített munkadarabot szeretne hazavinni, annak a tanműhelyvezető erre egy szállítólevelet állít ki.
-   A tanulóknak járművet beindítani, vagy vezetni szigorúan tilos! Ezt még utasításra is meg kell tagadnia. Nem vezethet targoncát, villamost, autóbuszt, nem kezelhet emelő berendezést.
-   Tilos a BKV Vasúti Járműjavító Kft. területére behozni:

 • minden olyan tárgyat, eszközt, amely veszélyeztetheti mások testi épségét, egészségét, sértheti méltóságát, erkölcsi nézeteit (fegyver, szúró-vágó eszközök, ütő eszközök, szeszes ital, kábítószer, gyúlékony vegyszer, robbanószer)
 • a tanulói jogviszonnyal kapcsolatos kötelezettségek teljesítésével össze nem függő tárgyakat (nagyobb pénzösszeg, ékszer, műszaki cikkek, nagy értéket képviselő taneszközök), e tárgyak megőrzéséről a Tanműhely nem tud gondoskodni, értük anyagi felelősséget nem vállal.

-   A tanulók kötelesek a portán beérkezéskor minden olyan eszközt bemutatni, ami nem alapvető szükségletükhöz kell. A tanulók a gyakorlati oktatáshoz csak a Tanműhelyvezető engedélyével hozhatnak be bármilyen szerszámot, gépet, munkaeszközt vagy anyagot.
-   A tanulók kötelesek a táskájukat a portán távozáskor bemutatni, annak ellenőrzését biztosítani.
-   A tanuló a BKV VJSZ telephelyén engedély nélkül fényképet vagy videót még saját használatra sem készíthet. Tilos a Tanműhely életéről, dolgozóiról, diákjairól szóló kép- és hanganyag, szöveg, rajz a médiában, internetes portálon való megjelenítése, közzététele. Erre kizárólag a Tanműhelyvezető adhat engedélyt.
-   A tanuló a BKV VJSZ telephelyén kizárólag az oktatásával összefüggő, számára engedélyezett területeken tartózkodhat. Egyéb területekre (hulladéktároló, próbapálya stb.) csak oktatói kísérettel mehet.
-   Tilos az udvaron tárolt járművekre felszállni.
-   A tanulót a BKV VJSZ munkavédelmi szabályzatában rögzített egyéni tisztálkodó szerek és védőital illetik meg. Beszerzésükről a BKV VJSZ, kiosztásáról az oktató gondoskodik, melyet dokumentálni kell.
-   A BKV VJSZ ügyvezetője a tanulók munkájának javítása érdekében élhet azzal a lehetőséggel, hogy a tanév során ösztönző rendszert alkalmazzon, mely külön kerül meghatározásra.
-   A tanulók munkavégzését rendszeresen ellenőrzi (ellenőrizheti) a Tanműhelyvezető, a tanműhelyvezető által megbízott személy, illetve az oktatók. Erről az ellenőrzésről feljegyzés készül (készülhet).

VII.  A megjelenés, eltávozás és a távolmaradás igazolásának rendje

 • A gyakorlati képzés foglalkozásain való részvétel kötelező.
 • A tanuló BKV VJSZ telephelyére történő be és kilépése a nevére kiadott mágneskártyával történik. Azt más részére átadni szigorúan tilos.
 • A tanulók a BKV VJSZ belső parkolóit nem vehetik igénybe.
 • A tanuló a Tanműhelyben vendéget nem fogadhat.
 • A tanuló a szakmai gyakorlaton való részvételéről, illetve távollétéről a BKV VJSZ által előírt nyomtatványokat (jelenléti ív, távozási napló) köteles vezetni.
 • A tanuló a telephelyre történő belépésének, illetve kilépésének idejét köteles a jelenléti íven is rögzíteni, és azt aláírni. A jelenléti ív minden esetben összehasonlításra kerül a kártyamozgással. A jelenléti ívek az oktatóknál vannak, azok aláírása érkezéskor és távozáskor ott történik.
 • Az oktatási idő alatt a BKV VJSZ telephelyét egyéni ügyekben a tanulók csak írásos engedéllyel („Távozási engedély”) hagyhatják el. Ezt az engedélyt kizárólag az oktatók adhatják ki. Abban az esetben, ha a tanuló az üzemben dolgozik, az oktató erről a megbízott oktatóval egyeztet. Amennyiben az oktató 5 vagy annál több diákot szeretne elengedni a munkaidő lejárta előtt, abban az esetben a „Csoportos Távozási engedély” nyomtatványt kell kitöltenie. A tanuló minden távozást köteles vezetni a Távozási naplóban, mely az oktatói irodában található.
 • Amennyiben a tanuló bármely ok miatt a BKV VJSZ telephelyén az előírt időben megjelenni nem tud, erről az előre látható távollét esetén legalább 2 (kettő) nappal korábban, más esetben az ok felmerülésekor haladéktalanul köteles tájékoztatni az oktatóját.
 • A tanuló igazolt hiányzása lehet:

-        betegségből adódóan (táppénzes papírral igazolható)
-        hatósági intézkedés teljesítése (hivatalos igazolás bemutatása kötelező)
-        sport kikérő (az esemény előtt írásos kérelem alapján)
-        szülői írásos kérvénye alapján (melyet az iskola vezetője előtte engedélyez)

Betegség kivételével minden igazolást előzetesen kell bemutatni. Az orvosi igazolást a megérkezés utáni első napon az oktatónak kell átadni.

Igazolás hiányában a távolmaradás igazolatlan hiányzásnak minősül.

 • A tanuló részvételét és mulasztását a BKV VJSZ is nyilvántartja, és azt a tanuló foglalkozási naplójába bejegyzi.
 • BKV VJSZ köteles értesíteni a tanuló tanulói jogviszonya szerinti szakképző iskolát a tanuló gyakorlati képzésről való igazolatlan távolmaradásáról.
 • Abban az esetben, ha a tanuló elkésik a munkahelyéről, az öltözőből való kijövetele után azonnal köteles az oktatójánál megjelenni a Tanműhelyben, a jelenléti ívet aláírni, és a késés tényét rögzíteni. A munkáját csak ezután kezdheti meg a Tanműhelyben, vagy az üzem területén.
 • Késés esetén a késések ideje rögzítésre kerül az elektronikus beléptető rendszer adatai alapján is, és ezek a késések összeadódnak. Amennyiben 1 órányi (60 perc) hiányzás összejön, az a jelenlét igazolásánál feltüntetésre kerül.
 • A késő tanuló nem zárható ki a gyakorlati foglalkozásból.

VIII. A tanulók munkájának érékelése

 • A tanulók munkájuk értékeléseként oktatójuktól havi osztályzatot kapnak. Ezt az oktató rendszeresen megküldi a kért módon és formában az iskoláknak.
 • A tanulók részére a BKV VJSZ egy ösztönző rendszert vezetett be 2017. szeptember 1-től. Az ezzel kapcsolatos értékelés az oktatók és a megbízott oktatók részéről havi rendszerességgel történik. Az ösztönző rendszerben kiválasztott diákok pénzjutalomban részesülnek.
 • A Tanműhelyvezető szúrópróba szerűen ellenőrzi a tanulók munkáját, ami szükség esetén az oktatók, megbízott oktatók értékelését felülbírálhatja.
 • A Tanműhelyvezető a fenti értékelések alapján rendszeresen szöveges összefoglalót készít az iskolák részére, melyet azok vezetőinek e-mail-ben megküld.
 • Fentieken túl a BKV VJSZ a tanuló gyakorlati képzéséről foglalkozási naplót vezet, amely tartalmazza a szakmai tevékenységeket tantárgyanként, az ezekre fordított időt, a tanuló értékelését és a tanuló részvételét és mulasztását a gyakorlati képzés során. A foglalkozási naplót a tanuló tanulói jogviszonya szerinti szakképző iskola felkérése alapján betekintésre rendelkezésre kell bocsátani.

IX.  A kapcsolattartás, értesítés rendje

-   Kérdés, probléma, vagy észrevétel esetén Gulyás Zoltán Tanműhelyvezető elérhetősége: +36-20-338-0749, illetve gulyas.zoltan@vjsz.hu - A szülők az oktatókat telefonon (+36-1-434-532) történő előzetes egyeztetést követően kereshetik fel.
-    A Tanműhelyvezető köteles minden megkeresésre a lehető legrövidebb időn belül reagálni, arra érdemi választ adni.

X. Munkavédelmi előírások

 • A gyakorlati képzés keretében a tanulókat meg kell ismertetni a képzettségük alapján betölthető munkakör egészségi és biztonsági követelményeivel, az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés alapvető szabályaival.
 • A tanuló az első munkanapján munkavédelmi és tűzvédelmi oktatásban részesül dokumentáltan az oktatójánál. Ennek hiányában a gyakorlat nem kezdhető meg!
 • A BKV Zrt. és a BKV VJSZ munkavédelmi vezetője közösen, minden tanév első hónapjában, a tanulók részére – dokumentáltan – egy rendkívüli általános munkabiztonsági és tűzvédelmi oktatást tart.
 • Az általános munka- és tűzvédelmi oktatásban a tanulók minden hónap első munkanapján részesülnek, melyet a gyakorlati oktató végez és dokumentál. Az oktatás tematikáját a BKV Zrt. állítja össze és biztosítja a Tanműhely számára.
 • Az üzemben dolgozó tanulók ezen felül egy helyi körülményekre fókuszáló külön oktatást is kapnak a területet irányító művezetőktől, mely szintén dokumentálásra kerül.
 • A tanuló köteles a részére biztosított munkaruhát (nadrág, kabát, póló, védőbakancs) és munkavédelmi eszközöket figyelmeztetés nélkül használni. A tanuló a gyakorlaton a BKV VJSZ-től kapott tiszta munkaruhában köteles megjelenni. A munkaruha mosása a tanuló feladata.
 • A tanuló a rábízott védőeszközt nem viheti ki a BKV VJSZ területéről. Sérült, vagy elhasználódott védőeszközt az oktatójának kell leadnia, aki gondoskodik a cseréről.
 • Tilos a gyakorlati oktatás alatt bármilyen egyéni audio eszköz használata (mobiltelefon, MP3/MP4 lejátszó) még fülhallgatóval is!
 • A különböző ékszerek viselése, a hajviselet a munkavédelmi előírásoknak megfelelően az oktatók utasításai alapján korlátozható.
 • Amennyiben a szakmai gyakorlat során a tanulót baleset éri, a balesettel kapcsolatos kivizsgálásra, bejelentésre, és nyilvántartásra vonatkozó kötelezettség a BKV Zrt. munkavédelmi képviselőjét terheli. A balesettel kapcsolatos kivizsgálásban a BKV VJSZ munkavédelmi képviselője közreműködik.
 • Baleset esetén, amennyiben a sérült személy kiskorú, a Tanműhelyvezető minden esetben értesíti a megadott szülőt, gondviselőt.

XI. Fegyelmi intézkedések

 • A Házirend egyes szabályainak enyhébb, az oktató, illetve a Tanműhelyvezető figyelmeztetése ellenére történő ismételt megszegése, vagy a BKV VJSZ mérlegelése szerint súlyos megsértése esetén a BKV VJSZ jogosult kezdeményezni:
  •  a BKV Zrt-nél a szükséges intézkedés megtételét, vagy
  • a tanuló BKV VJSZ-nél folytatott gyakorlati képzésen való részvételtől való eltiltását, vagy
  • a BKV Zrt-nél a tanuló szerződéses jogviszonyának megszüntetését és/vagy
  • az iskolánál fegyelmi eljárás lefolytatását.
  • Az alábbi esetekben a BKV VJSZ mérlegelési jog nélkül azonnali szerződésbontást kezdeményez a BKV Zrt-nél:
  • erőszakos cselekmény elkövetése, azzal való fenyegetés, elkövetésének megkísérlése
  • lopás
  • szándékos károkozás
  • a BKV VJSZ telephelyén alkoholtól és/vagy kábítószertől befolyásolt állapotban való tartózkodás

Ezekben az esetekben a tanulót azonnal le kell szerelni, és ezt a BKV Zrt. Oktatási Osztálya, valamint a diák iskolája felé írásban jelezni.

XII. Záró rendelkezések

A Házirend megtekinthető a BKV VJSZ weboldalán a Duális szakképzés fül alatt.

Jelen Házirend megküldésre kerül a BKV Zrt. Oktatási Osztálya felé, az érintett iskolák részére, valamint kifüggesztésre kerül a Tanműhely kabinetjeiben. A tanulók részére a kiadást követő első alkalommal az oktatók ismertetik, amit a tanulók aláírásukkal igazolnak. Új belépő tanulók esetében a Házirend megismerését az első munkanapon dokumentálni kell.

A Házirend 2018. november 30. napján lép hatályba.